Program lojalnościowy Kupuj w "Społem"


"Społem" PSS w Bielsku-Białej uruchomiła nowy program lojalnościowy pod hasłem Kupuj w "Społem".

Robiąc zakupy Klienci zbierają punkty, które potem wymieniane są na bony zakupowe.
Klient uprawniony jest do realizacji bonu podczas kolejnych zakupów we wszystkich placówkach "Społem" PSS w Bielsku-Białej.

Więcej informacji w placówkach "Społem" PSS. Spółdzielnia prowadzi 11 placówek detalicznych i sklep internetowy, skutecznie konkurując z licznymi na lokalnym rynku firmami handlowymi.

Program lojalnościowy

Sprawdź saldo na swojej karcie


Podaj 8 ostatnich cyfr numeru Twojej karty:

9616000014   

Regulamin Programu: Regulamin programu (format PDF)

Karty podarunkowe w "Społem"


Karty podarunkowe

W "Społem" PSS w Bielsku-Białej można
zakupić karty podarunkowe.Regulamin kart podarunkowych: Regulamin kart podarunkowych (format PDF)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie lojalnościowym

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w trosce o bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zapewnienie zgodności przetwarzania z prawem oraz realizację praw osób, których dane przetwarzamy w związku z prowadzeniem Programu Lojalnościowego „Kupuj w Społem” (Programu) Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani (Uczestnika) danych osobowych (Administratorem) jest: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej ul.Cyniarska 11, 43-300, KRS: 0000092789, NIP 5470049911, Regon 000686279.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych , dane do kontaktu: iod@spolembb.com

3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora:

a. w celu obsługi Programu Lojalnościowego Programu - na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Uczestnikiem, do której zawarcia dochodzi w sposób określony w §3 pkt.1 regulaminu programu (wypełnienie i podpisanie formularza oraz akceptacja postanowień regulaminu),

b. w celach marketingowych – np. w celu przesyłania zainteresowanym Uczestnikom sms-ów o nowościach, ofercie handlowej, promocjach – na podstawie udzielonej zgody,

c. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami oraz w innych celach, dla których podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora np. w celach analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest analiza wyników prowadzonego programu.

4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

5. Dane Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym z przepisu prawa, operatorom pocztowym, dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy.

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych „Społem” PSS prosi o wycofanie zgód drogą pisemną na formularzu zgłoszenia/aktualizacji.

7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub (od momentu, kiedy zostanie powołany) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO lub innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest wymagane w celu przystąpienia i udziału w programie, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.

10. Dane Uczestnika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Lista placówek handlowych objętych programem lojalnościowym:

Mapa dojazdu do siedzibyMapa sklepĂłw
Mapa z rozmieszczeniem sklepów PSS Społem w Bielsku-Białej.Programy unijne