Prywatność i ochrona danych w "SPOŁEM" PSS w Bielsku-Białej


Szanowni Państwo 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych” (RODO).

Społem PSS w Bielsku-Białej dokłada wszelich starań aby sprostać wymogom Rozporządzenia. Dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów oraz wszystkich osób, których dany przetwarzamy. Respektujemy wszystkie prawa i staramy sie jak najlepiej wywiązać z naszych obowiazków. Jednocześnie jesteśmy otwarci na uwagi i sugestie dotyczące prawidłowości podjętych przez nas działań.

Realizując nasze obowiązki spełniamy miedzy innymi obowiązek udzielenia Państwu informacji co do zakresu, zasad, celów przetwarzania danych, podstaw prawnych, na których opieramy to przetwarzania;

Informacje dotycząca przetwarzania danych w SPOŁEM PSS w Bielsku-Białej:

1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej ul.Cyniarska 11, 43-300, KRS: 0000092789, NIP: 5470049911, Regon: 000686279.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych , z którym może się Pani/Pan skontaktować w dowolnej sprawie zwiazanej z ochroną Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Dane do kontaktu w formie elektronicznej: iod@spolembb.com , w formie papierowej: Insteptor ochrony danych ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez Administratora

dla monitoringu wizyjnego
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie naszych placówek, ochrony mienia znajdującego się na obszarze objętym monitoringiem, na podstawie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich (art.6.ust.1.lit.f RODO).

dla naszych klientów i kontrahentów:
a w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO),

b dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. wystawianie faktur, cele księgowe), w tym przepisów podatkowych, bilansowych - podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.c RODO,

c w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego np. na:
- ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
- ochronie mienia, celach analitycznych i statystycznych realizowanych np. w trakcie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
- kontaktach z pracownikami, reprezentantami, przedstawicielami firm w celach związanych np. z realizacją umowy
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „Społem” PSS (art.6 ust.1 lit.f RODO).

4. Przetwarzanie na podstawie zgody

Jeœli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wówczas każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

5. Okres przetwarzania danych

dla monitoringu wizyjnego
Dane osobowe będą przetwarzane do mementu ich nadpisania (kolejnymi nagraniami) z tym, że nie dlużej niż miesiąc od chwili ich rejestracji. Okres przechowywania nagrań może zostać przedlużony jeśli są one wykorzytywane w toku postępowań, do czasu ich zakończenia.

dla naszych klientów i kontrahentów
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami bilansowymi i podatkowymi.

6. Zakres przetwarzanych danych

dla monitoringu wizyjnego
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w zakresie wizeruknu, cech osobowych, oraz identyfikatorów (np. numerów rejestracyjnych) o ile znajdą się w obszarze objętym monitoringiem.

dla naszych klientów i kontrahentów
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w zakresie danych zapisanych w umowie i ile została zawarta. W pozostałych przypadkach w zakresie niezbędnym do realizacji celów dla których są przetwarzne. Czyli stosownie do celu w zakresie nazwy firmy, nazwiska i imienia, adresu, numeru NIP, adresu a-meil, numeru telefonu, numeru konta bankowego.

7. Odbiorcy danych

dla monitoringu wizyjnego
Dane mogą zostać udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisow prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do prawidłwego funkcjonowania monitoringu.

dla naszych klientów i kontrahentów
a) podmiotom œwiadczącym na rzecz „Społem” PSS usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, takie jak np. dochodzenie należnoœci, ochrona mienia,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) bankom w zakresie realizacji płatnoœci,
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

9. Prawo wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

10. Zautomatyzowane podejmowaniue decyzji

Dane Pani/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Mapa dojazdu do siedziby

Mapa sklepów
Mapa z rozmieszczeniem sklepów PSS Społem w Bielsku-Białej.Programy unijne