Polityka prywatności i ochrona danych w "SPOŁEM" PSS w Bielsku-Białej


I. Polityka Cookies - pliki Cookies


Szanowni Państwo.
Informujemy, że 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul.Cyniarska 11, 43-300 wykorzystuje pliki cookies w celu należytego świadczenia usług, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej strony internetowej i z witryny sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookie’s oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie itp.).

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie, zazwyczaj tekstowe informacje, które przeglądarka internetowa przechowuje na dysku komputera, laptopa, tableta lub innego urządzenia końcowego, na którym została uruchomiona. Pliki cookies nie przetwarzają ani nie przechowują danych osobowych.
Mogą one zawierać np. informacje o wyborach dokonanych przez użytkownika po odwiedzeniu strony. Pozwalają dopasować działanie strony internetowej do preferencji użytkownika. Pliki te można podzielić na:

- Stałe pliki cookies - te, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony w nich okres czasu. Pliki te są aktywowane zawsze, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła i zapisała ten konkretny plik cookies.

- Sesyjne pliki cookies - tworzone tymczasowo na czas trwania danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Po zamknięciu przeglądarki, wszystkie pliki cookies danej sesji są usuwane.

Pliki cookies wykorzystywane przez nasze oprogramowanie:

- Sesyjne - służą np. do przechowywania informacji o zawartości koszyka i bieżącej pracy klienta w naszym sklepie internetowym.

- Stałe - służą np. do: powiązania z repozytorium zakupów (umożliwiają odzyskanie koszyka między kolejnymi wizytami w sklepie). Ułatwiają wprowadzenie danych identyfikujących w trakcie logowania.

Zarządzanie plikami cookies przez ustawienia przeglądarki internetowej.

Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym momencie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer
Google Chrome
Opera

Nie dokonanie zmiany ustawień plików cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez nasze witryny internetowe. Jednakże, jeśli pliki cookies zostaną zablokowane w ustawieniach przeglądarki, użytkownik nie będzie mógł w wygodny sposób korzystać z pewnych funkcjonalności strony, dlatego zalecamy zostawić je włączone.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych” (RODO).

'Społem' PSS w Bielsku-Białej dokłada wszelkich starań, aby sprostać wymogom Rozporządzenia. Dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów oraz wszystkich osób, których dane przetwarzamy. Respektujemy wszystkie prawa i staramy się jak najlepiej wywiązać z naszych obowiązków. Jednocześnie jesteśmy otwarci na uwagi i sugestie dotyczące prawidłowości podjętych przez nas działań.

Realizując nasze obowiązki spełniamy miedzy innymi obowiązek udzielenia Państwu informacji co do zakresu, zasad, celów przetwarzania danych, podstaw prawnych, na których opieramy to przetwarzanie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych w SPOŁEM PSS w Bielsku-Białej:

1. Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej ul.Cyniarska 11, 43-300, KRS: 0000092789, NIP: 5470049911, Regon: 000686279.

2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w dowolnej sprawie zwiazanej z ochroną Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Dane do kontaktu w formie elektronicznej: iod@spolembb.com , w formie papierowej: Inspektor ochrony danych ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane przez Administratora

dla monitoringu wizyjnego:
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie naszych placówek, ochrony mienia znajdującego się na obszarze objętym monitoringiem, na podstawie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich (art.6.ust.1.lit.f RODO).

dla naszych klientów i kontrahentów:
a) w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO),

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. wystawianie faktur, cele księgowe), w tym przepisów podatkowych, bilansowych - podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.c RODO,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego np. na:
- ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
- ochronie mienia, celach analitycznych i statystycznych realizowanych np. w trakcie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
- kontaktach z pracownikami, reprezentantami, przedstawicielami firm w celach związanych np. z realizacją umowy,
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes „Społem” PSS (art.6 ust.1 lit.f RODO).

4. Przetwarzanie na podstawie zgody

Jeœli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wówczas każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

5. Okres przetwarzania danych

dla monitoringu wizyjnego
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich nadpisania (kolejnymi nagraniami) z tym, że nie dlużej niż miesiąc od chwili ich rejestracji. Okres przechowywania nagrań może zostać przedłużony, jeśli są one wykorzytywane w toku postępowań, do czasu ich zakończenia.

dla naszych klientów i kontrahentów
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami bilansowymi i podatkowymi.

6. Zakres przetwarzanych danych

dla monitoringu wizyjnego
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w zakresie wizerunku, cech osobowych, oraz identyfikatorów (np. numerów rejestracyjnych), o ile znajdą się w obszarze objętym monitoringiem.

dla naszych klientów i kontrahentów
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w zakresie danych zapisanych w umowie, o ile została zawarta. W pozostałych przypadkach w zakresie niezbędnym do realizacji celów dla których są przetwarzne. Czyli stosownie do celu w zakresie nazwy firmy, nazwiska i imienia, adresu, numeru NIP, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru konta bankowego.

7. Odbiorcy danych

dla monitoringu wizyjnego
Dane mogą zostać udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania Pani/Pana danych na podstawie przepisow prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu.

dla naszych klientów i kontrahentów
a) podmiotom świadczącym na rzecz 'Społem' PSS usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, takie jak np. dochodzenie należności, ochrona mienia,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) bankom w zakresie realizacji płatności,
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

8. Pani/Pana prawa

Realizujemy wszystkie przysługujące Pani/Panu prawa. Każdy wniosek o realizację praw rozpatrujemy zgodnie z wytycznymi RODO. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo sprostowania,
prawo do usunięcia,
prawo do ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych.

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją) opartego na art. 6 ust. 1 lit. f).

10. Prawo wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane Pani/Pana nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Mapa dojazdu do siedziby

Mapa sklepów
Mapa z rozmieszczeniem sklepów PSS Społem w Bielsku-Białej.Programy unijne